mgr inż. Kpt. Ż.W. Waldemar Perchel (1960 – 2020) 

 

Kapitan Żeglugi Wielkiej, wizjoner, człowiek morza i  pasjonat żeglarstwa. Człowiek niezwykle oddany sprawom marynarzy, przez cały czas swojej aktywnej pracy zawodowej udzielający się w sprawach uregulowań prawnych dla marynarzy i bandery polskiej.

Jego profesjonalizm, nieoceniony wkład pracy oraz bezgraniczne zaangażowanie  w rozwój Dohle Marine Services Europe, pozwoliły na szybki rozwój  małego biura rekrutacyjnego w jedną z największych firm crewingowych w Polsce.

Wieloletni czynny działacz a ostatnio Przewodniczący Rady Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych APMAR.

Pomysłodawca, jeden z założycieli i Przewodniczący Stowarzyszenia EUROCREW, zrzeszającego europejskie agencje pracy dla marynarzy.

Członek Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Mąż, Ojciec dwóch synów oraz Dziadek.

Master Mariner, visionary man of the sea, passionate about sailing. A man extremely devoted to the matters of seafarers, throughout his active professional work, he has been involved in legal regulations for seafarers and the Polish flag.

His professionalism and an extraordinary contribution to the development of Dohle Marine Services Europe, led to its transformation from a small office into one of the largest crewing companies in Poland.

A long-time activist, and lately President of Association of Polish Manning Agents and Recruiters APMAR.

Originator, one of the founders and President of the EUROCREW Association, uniting European employment agencies for seafarers.

Member of the Association of Master Mariners.

Husband, father of two sons and grandfather.

 


 

Waldemar Perchel urodził się dnia 28 grudnia 1960 w Starachowicach. Szkołę średnią, Technikum Mechaniczne w Starachowicach ukończył w 1980 r.  Był absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na Wydziale Nawigacji, którą ukończył w 1985  roku.

W latach  1985-1989 pracował na lądzie w Ośrodku Szkolenia Ratownictwa Akademii Morskiej w Gdyni na początku jako instruktor z czasem awansując na zastępcę dyrektora. Karierę na morzu rozpoczął w Polskich Liniach Oceanicznych a od roku 1993 rozpoczął pracę na statkach Midocean firmą powiązaną z Peter Döhle Group.

 Z jego wypowiedzi dla  HOMEPORT-PD, Ed.8/Spring 2017:
„Było to w sierpniu 1993 roku, kiedy podpisałem kontrakt jako 2. oficer na statek  M/V Kamina zarządzany przez Midocean Shipmanagement z siedzibą na Wyspie Man.
Od 2000 roku pracuję na lądzie, najpierw dla Midocean Shipmanagement (IOM), a od 2003 roku w Gdańsku oraz Gdyni (Polska) jako dyrektor Geo-Marine Manning Agency (dziś Dohle Marine Services Europe), która jest częścią Grupy Döhle.”…

Waldemar Perchel was born on December 28, 1960 in Starachowice. He graduated from the high school, Mechanical Technical School in Starachowice in 1980. He was a graduate of the Gdynia Merchant Maritime Academy at the Faculty of Navigation in 1985.

In years 1985-1989 he worked on land in the Rescue Training Center of the Maritime University in Gdynia, at the beginning as an instructor, with time being promoted to the deputy director. He started his career at sea with the Polish Ocean Lines and in 1993 he started working on Midocean ships, a company associated with the Peter Döhle Group.

 From his speech for HOMEPORT-PD, Ed. 8 / Spring 2017:
“It was in August 1993 when I have signed on M/V Kamina as 2nd officer, managed by Midocean Shipmanagement.
Since 2000 I am working ashore, firstly for Midocean Shipmanagement (IOM) and from on 2003 in Gdansk and Gdynia (Poland) as Director of Geo-Marine Manning Agency (Dohle Marine Services Europe, today) which is part of the Döhle Group.”

 

 

„Począwszy od lat 1985-1989 pracowałem na lądzie w Ośrodku Szkolenia Ratownictwa Akademii Morskiej w Gdyni jako szkoleniowiec i osiągnąłem stanowisko zastępcy dyrektora. Wysokie stanowiska na statkach również było dobrym doświadczeniem. Organizowanie załogi i prac ładunkowych na statkach Ro-Ro przyjętych przez firmę do zarządzania z niedoświadczoną załogą w handlu w Afryce Zachodniej, planowanie ładunków, akty rabunku, pasażerowie na gapę itp. co wymaga dużego zaangażowania. Wiele razy byłem zatrudniony w nagłych wypadkach, aby uporządkować rzeczy z powodu złego zarządzania na staku. W latach 2000-2002 pracowałem jako konsultant, a właściwie zarządzający 16-stoma statkami przez Midocean Shipmanagement (IOM). Pierwszy raz widziałem zarządzanie statkami od strony lądu. Poradzenie sobie z planowaniem składu załogi, rozmowami kwalifikacyjnymi, ocenami załogi, awansami i prostymi problemami ludzkimi było dużym wyzwaniem.

Rok 2003 był kolejnym wyzwaniem, kiedy zostałem Dyrektorem agencji załogowej. Ze względu na okoliczności musiałem zdobyć wiedzę ekonomiczną, aby opłacalnie zarządzać biznesem. W kolejne weekendy, wieczory i noce musiałem uczyć się biznesu.”

Kapitan Waldemar Perchel wniósł niewątpliwy wkład w rozwój spółki Dohle Marine Services Europe.
Z wypowiedzi dla gospodarkimorskiej.pl z dnia 18.05.2016 roku:
„W 2000 roku… Geo-Marine utworzyła biuro pomocnicze w Gdańsku. Po dwóch latach wytężonej pracy zespołu, firma obsługiwała już ponad 100 marynarzy na kontraktach i zaczęła się liczyć w branży morskiej. W 2005 r. zgodnie z decyzją wspólników spółka zmieniła nazwę na “Dohle Manning Agency (Poland) Sp. z o. o. a siedzibę do Gdyni. W tym samym roku firma tworzy własny ośrodek szkoleniowy oferując specjalistyczne szkolenia dla rekrutowanych marynarzy, Urząd Morski w Gdyni audytuje i certyfikuje ośrodek firmy na wyodrębnione kursy STCW.
Dohle Marine Services Europe Ltd (DMSE) to od grudnia 2013, nowa nazwa spółki, która ma na burcie 880 marynarzy, głównie oficerów. Na samym początku w biurze zatrudnialiśmy 4 osoby, dziś mamy 28 pracowników i zaczyna nam brakować rąk do pracy.”

“Starting in the years 1985-1989 I worked ashore for the Rescue Training Centre of Gdynia Maritime Academy as a trainer and reached the position as Deputy Director. The senior position on the vessels was also a good experience. Organizing the crew and cargo works on Ro-Ro vessels taken by a company into management with unexperienced crew in West Africa trade, cargo planning, robbery, stowaways etc. generates a lot of work. Many times I was employed in case of emergency to put things back in order because of bad on-board management. In the years 2000-2002 I have been working as Marine consultant, in fact crew manager for 16 vessels, manager by Midocean Shipmanagement (IOM). The first time I have seen shipping from shore side. To deal with crew roster planning, employment interviews, on board evaluations, promotions, and simple human problems was a big challenge.”

“The year 2003 was another challenge as I became the Director of the Manning Agency. Due to the circumstances, I had to gain economic knowledge to manage the business in a profitable way. Further weekends, evenings and nights I had to study business.”

Captain Waldemar Perchel made an undoubted contribution to the development of Dohle Marine Services Europe.
From his interview for  gospodarkamorka.pl of May 18, 2016:
„In 2000 … Geo-Marine established an branch office in Gdańsk. After two years of hard work by the team, it has already served for the company over 100 seafarers on contracts and the agency has begun to count in the maritime industry. In 2005, in accordance with the shareholders’ decision, the company changed its name to “Dohle Manning Agency (Poland) Sp. z o. o.  registered in Gdynia. In the same year, the company establish its own training center, offering specialized training for recruited seafarers, the Maritime Office in Gdynia audits and certifies the company’s center for STCW courses.
Dohle Marine Services Europe Ltd (DMSE) has been the new name of the company since December 2013, with 880 seafarers, mainly officers, on board. At the very beginning, we employed 4 people in the office, today we have 28 employees and we are short of hands.”

 

 

Odpowiadając na potrzeby rynku Kpt. Perchel poszerza działalność DMSE tworząc tzw. grupy remontowe, które prowadzą remonty, naprawy kadłubowe statków i silników okrętowych oraz współpracuje ze stoczniami z całej Europy dostarczając im wykwalifikowaną, wyselekcjonowaną kadrę opartą na doświadczonych mechanikach okrętowych.

Działalność spółki pod kierownictwem Waldemara Perchela była wielokrotnie doceniana i nagradzana, czego  dowodem jest choćby dwukrotne zdobycie przez firmę w  latach 2011 i 2017 „Gazeli Biznesu”, nagrody dla  najdynamiczniej rozwijających się firm.

 Responding to the needs of the market, Capt. Perchel develops a new business activity by creating the so-called riding gangs that carry out renovations, hull repairs of ships and marine engines and cooperate with shipyards from all over Europe, providing them with qualified, selected staff based on experienced ship mechanics.

The activities of the company under the supervision of Kapitan Perchel have been appreciated and awarded many times. Among which the most valuable was winning the “Business Gazelle” twice in 2012 and 2017.

 

 

Jego działalność biznesowa nie ograniczała się tylko do Polski. Od roku 2008  Kapitan Waldemar Perchel jako dyrektor generalny Dohle Manning Agencies Limited z siedzibą na  Wyspie Man,  przez 16 lat zarządzał grupą agencji crewingowych  działających w grupie Dohle.  Nadzorował miejscową kadrę liczącą 60 osób, koordynował  prace sześciu siostrzanych agencji z siedzibami  w Polsce, Rosji, Ukrainie, Rumunii, Indiach i na Filipinach. Sam zasiadał w zarządach  dwóch z nich  na Ukrainie i w Polsce, których finanse znajdowały się  pod jego bezpośrednim nadzorem. Jego charyzma, zaangażowanie i  zapał  motywował nas wszystkich do ciężkiej pracy i pokonywania przeciwności dnia codziennego w dążeniu do wytyczonych przez niego celów. Optymizm i otwarty umysł oraz wielkie doświadczenie zawodowe stanowiły silny fundament, na którym budowaliśmy siłę naszej firmy.

His business activities were not limited to Poland only. Captain Perchel has been overwieving and managing group of company manning agecies with Doehle Manning Agencies for 16 years, serving the Company in a variety of positions, as General Manager of the Company’s office on the Isle of Man; a position which he has held since 2008. Overseeing a local staff of 60 people, he also directs and consults 6 manning agencies in Poland, Russia, Ukraine, Romania, India, and Philippines. He is on the Board of the companies in the Ukraine and Poland, and also supervises the finance of 6 offices across the world. Overseeing both the day-to-day running of the Company and developing business plans for the long term future of the Organization, he also fulfills a motivational role for his workers in addition to his more office-based work. Motivating and mentoring members of the management team, Captain Perchel strives to develop a positive and flourishing corporate culture for the Organization. Managing everything from the staff and the customers, to the budget and the Company’s assets, he oversees all other company resources to make the best use of them and increase the Company’s profitability.

 

 

Poza pracą dla grupy Döhle  Kapitan Waldemar Perchel był mocno zaangażowany w działalność Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych APMAR oraz pomysłodawcą i jednym z założycieli stowarzyszenia skupiającego Agencje załogowe z całej Europy EUROCREW. W ramach tej działalności aktywnie włączał się w prace legislacyjne na rzecz poprawy konkurencyjności marynarzy na rynku, zabezpieczenia ich bytu oraz budowę systemu ubezpieczeń marynarskich.

At the same time, apart from purely professional activity for Döhle Group, Captain Waldemar Perchel was strongly involved in the activities of the Association of Polish Manning Agents and Recruiters APMAR and was the originator and one of the founders of the association of crewing agencies from all over Europe EUROCREW. As part of this activity, he was involved in the construction of legislation to improve the competitiveness of seafarers on the market, and to secure their existence by building a seafarer insurance system.

 

 

Jego pasją było żeglarstwo, w swoim wolnym czasie wyjeżdżał na Mazury gdzie na swoim jachcie „Wakama” spędzał czas na łonie natury, blisko wody, spełniając swoje marzenia.

Dnia 4 listopada 2020 roku – odszedł w wyniku ciężkiej choroby, która opanowała cały świat.

Napisali o nim:
Namiary: „… Zmarł Waldemar Perchel, kapitan żeglugi wielkiej, rozważny pragmatyk o sercu wielkiego i dobrego człowieka, pełen twórczej pasji społecznik. … Odszedł mentor ludzi morza z pasją walczący o ich interesy”

APMAR:
„Waldku!
Zostawiasz po sobie pustkę i przekonanie, że nikt Cię nie jest w stanie zastąpić.
Zabraknie nam Twojej rady, spokoju i niezłomności w przezwyciężaniu przeciwności.
Zabraknie nam Ciebie.
Będziemy płynąć dalej wytyczonym przez Ciebie kursem.
Żegnamy dobrego Przyjaciela i wspaniałego Kolegę, Mentora ludzi morza!”

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:
„Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wybitnego Absolwenta i Przyjaciela naszej Uczelni
mgr. inż. kpt. ż.w.Waldemara Perchela

Dr. GabyBornheim (PDS-KG):
„… wraz z nim tracimy, wysoce docenianą, kompetentną, kontaktową osobę, pełniącą ważną rolę. Będziemy bardzo za nim tęsknić. Nasze myśli pozostają z jego żoną i dziećmi.”

„Kapitanowie nie umierają – na wieczną wachtę odchodzą”.

Waldku, pozostaniesz zawsze w naszej pamięci.

Zespół Dohle Marine Services Europe.

 His passion was sailing, in his free time he went to Mazury Lakes where on his yacht “Wakama” he spent time in the nature, close to the water, fulfilling his dreams.

 On November 4, 2020 – he passed away as a result of a severe disease that spread across the world.

They wrote about him:
Namiary: “… “… Waldemar Perchel, Master Mariner, has died, a prudent pragmatist with the heart of a great and good man, a community worker full of creative passion. … A mentor of the sea people, passionately fighting for their interests”.

APMAR:
Waldek!
You leave emptiness and the belief that no one can replace you.
We will lack Your advice, peace and steadfastness in overcoming adversities.
We will miss you.
We will continue on the course you have set.
We say goodbye to a good friend and a wonderful colleague, Mentor of the people of the sea people”.

Rector, Senate and the academic community of Gdynia Maritime University:
“With deep sadness and disbelief we received the news of death an outstanding Graduate and Friend of our University – M.Sc. Eng. Capt. Waldemar Perchel”

 

Dr. GabyBornheim (PDS-KG):
“… with him we are losing a highly appreciated, competent contact person and responsible actor. We will miss him very much. Our thoughts are with his wife and children.”

 „Captains do not die – they leave for an eternal watch”.

Waldek, you will always remain in our memory.

Team of Dohle Marine Services Europe.